Këshillë-dhënie për sisteme të menaxhimit

Sistemet e menaxhimit të cilat i mbështesim:

  • Sisteme të menaxhimit të cilësisë ( ISO 9001,  CAF, EFQM)
  • Sistemi i menaxhimit të mjedisit (ISO 14001, EMS)
  • Sistemi i menaxhimit të sigurisë ushqimore (ISO 22000, HACCP)
  • Kënaqësia e konsumatorit (ISO 10002)
  • Menaxhimi i rrezikut (ISO 31000)
  • Sistemi i menaxhimit për pajisje medicinale (ISO 13485)
  • Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë profesionale (OHSAS, ISO 45001)
  • Laboratorët mjekësorë (ISO 15189)
  • Laboratorët për testim dhe kalibrim (ISO 17025)
  • Kontrollë i prodhimit në fabrikë (FPC) CE Mark

Ne do të përmbushim:

Këshillë-dhënie dhe mbështetje të vazhdueshme | zhvillim dhe mirëmbajtje të politikave | zhvillim të strukturës organizative dhe ristrukturim | përcaktim, modelim dhe përmirësim të proceseve | monitorim të kënaqësisë së klientëve | monitorim të jo-konformiteteve | analizë të rrënjës së shkakut | veprime korrigjuese | vlerësim të furnitorëve | zhvillim të sistemit të menaxhimit te dokumenteve  | zhvillim të procedurave standarde të operimit  | vlerësim dhe menaxhim të rrezikut | përcjellje e progresit të arritjes së qëllimeve dhe performancës së biznesit | azhurnim të sistemeve të menaxhimit | auditime të brendshme të sistemit të menaxhimit | rishikim të sistemit te menaxhimit | trajnim të punëtoreve| mbështetje përgjatë auditimit certifikues |

Na kontaktoni nëse keni nevojë për

Kontakto

Rritni besimin e klientit në biznesin, shërbimin dhe produktet tuaja.

Klientët tanë – Testimonials

Santefarm

Asseco SEE

Inkstation

Rugove Cheese

Lesna

Exclusive Group

Toni

HIB Petrol

MP

Shkolla Digjitale

Yess Pharma

Solid Group