Planifikim strategjik dhe zhvillim biznesi

Ne punojmë me ju për të zhvilluar planin strategjik dhe të biznesit, duke marrë parasysh mjedisin e jashtëm dhe kufizimet e brendshme. Rezultatet mund të përfshijnë zhvillimin e një plani strategjik dhe/ose biznesi, dokumente përmbledhëse, modelim financiar dhe një plan zbatimi që detajon vendimet kryesore, veprimet dhe zbatuesit e tyre.

Elementet bazë te planit strategjik përfshijnë përcaktimin e vizionit, misionit, vlerave dhe strategjive. Ne ofrojmë asistencë përmes Analizës Strategjike për të vlerësuar kompetencat aktuale, rishikim të strategjive aktuale dhe analizë SWOT, 5 Forcat e Porterit dhe PESTEL.

Ne nxisim kreativitetin e juaj dhe sinergjinë për të vendosur drejtimin strategjik për 5 vitet e ardhshme. E tërë kjo rezulton me strategji mbresëlënëse drejt suksesit tuaj.

Ne ju ndihmojmë në zhvillimin e biznesit duke ofruar

Kontakto

Klientët tanë – Testimonials

Oxa Group

Pi Communications

Medica Gjakova

tedes

Tefik Canga