ISO Standarde

Këshillë-dhënie për sisteme të menaxhimit.

 • Vlerësim të shkallës së përmbushjes se kërkesave të standardeve

 • Përgatitje për certifikim me standarde ndërkombëtare

 • Projektim dhe zhvillim të sistemeve sipas standardeve ndërkombëtare

 • Auditim të brendshëm të sistemeve te menaxhimit

Zhvillim dhe menaxhim eksportit

Ne ju ndihmojmë të globalizoni biznesin tuaj. Ne jemi të specializuar në zhvillimin e eksportit të NVM-ve dhe lehtësimin e hyrjes në treg.

 • Ne vlerësojmë gatishmërinë e juaj për eksport dhe zhvillojmë planin e përmiresimit.

 • Hulumtim, identifikim dhe përzgjedhje e tregut ndërkombëtar.

 • Plani ndërkombëtar i marketingut

 • Ngritja e kapaciteteve: Trajnimi për eksport.

 • Hapje të kanaleve të shpërndarjes nëpërmjet pjesëmarrjes në panaire ndërkombëtare dhe misione tregtare.

Planifikim strategjik dhe zhvillim biznesi

Ne punojmë me ju për të zhvilluar planin strategjik dhe te biznesit, duke marrë parasysh mjedisin e jashtëm dhe kufizimet e brendshme.

 • Analizë Strategjike, Vendosje e drejtimit strategjik dhe zhvillim të planit strategjik.

 • Zhvillim të modelit të biznesit

 • Zhvillim të biznes planit, konceptualizim dhe modelim financiar

 • Krijim të mekanizmave për përcjellje të performancës

 • Zhvillim organizativ

Përmirësim të proceseve

Ne ofrojmë zgjidhje të përmirësimit të procesit që japin rezultate të matshme dhe kuptimplota duke përdorur praktikat më të mira të industrisë.

 • Vlerësim organizativ

 • Identifikim dhe modelim të proceseve

 • Përmirësim i proceseve

 • Automatizim i proceseve

Menaxhimi i shërbimit të klientëve

Ne ndihmojmë kompanitë të krijojnë një kulturë të fortë të shërbimit ndaj klientit, së bashku me sistemet, proceset dhe sjelljet që sigurojnë nivele superiore të shërbimit.

 • Diagnostikim dhe analizë

 • Studime te kënaqësisë së klientit

 • Përmirësim të procesit të shërbimit të klientëve

 • Zbatim të standardit Customer Service Excellence® dhe Ndërmjetësim për çertifikim.

 • Zhvillim dhe zbatim të programeve të trajnimit në fushën e shërbimit të klientëve

Trajnime dhe zhvillim të kapaciteteve

Ne do të punojmë me ju për të identifikuar nxitësit kryesorë për zhvillimin dhe zbatimin e programit tuaj të trajnimit në mënyrë që të maksimizoni përfitimet për biznesin tuaj.

 • Analizë e nevojave për trajnim

 • Auditim i aftësive

 • Trajnime publike

 • Programe trajnimi të kostumizuara

 • Zhvillim të kapaciteteve

87%

Aplikime të Suksesshme

94%

Klientë të Kënaqur

100%

Të Sigurt

Gati për t’u takuar?

Na kontaktoni nëpërmes telefonit, email-it apo na vizitoni në zyret tona.

Na kontaktoni