Project Description

Shtator, 2018

SIGMA BMC zbatoi projektin “Planifikimi për Rritje” te ko-financuar nga EBRD dhe përfituesi PiCommunications.

SIGMA BMC mbështeti procesin e vendosjes se drejtimit strategjik për te ardhmen e PiCommunications http://www.pirelations.com/. Rrugëtimi filloi me vendosjen e vizionit, misionit dhe zhvillimit te strategjive për te arritur ato. Ne proces te këshillë dhënies u zhvilluar edhe plani i biznesit për drejtimin e ri ne fushën e e-commerce për 5 vitet e ardhshme. SIGMA BMC ka siguruar se ajo çfarë është planifikuar dhe dokumentuar edhe do te zbatohet përmes vendosjes se tregueseve kyç te performances dhe zhvillimit te mekanizmit për përcjelljen e tyre…