Seksioni 1: Të dhënat personale

Ju lutem, përshkruani të dhënat tuaja duke u përgjigjur në pyetjet e më poshtme.
Ju lutem, shkruani sakt email adresen tuaj sepse permes email adreses do te ju informojme. Ne rast se adresa juaj nuk eshte e sakt nuk do te pranoni njoftime nga ne.
Ju lutem shkruani numrin e telefonit sakt dhe siguroni të keni qasje, sepse mund të ju kontaktojmë përmes telefonit.
Ju lutem, shkruani rrugen, fshatin, qytetin/komunen ku jetoni?
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Kopja e letërnjoftimit duhet të ketë të dy anët e letërnjoftimit.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Nëse gëzoni më shumë se një status special mund të bashkëlidhni më shumë se një dëshmi.
Ju njoftojmë se nëse nuk jeni e regjistruar si e papunë, procesi i juaj mbaron këtu, pasi që programi është për vajza dhe gra të cilat janë të papunësuara dhe të regjistruara në zyren për punësim. Nëse, përgjigja juaj është PO, bashkëlidhni CV-në e lëshuar nga zyra e punësimit në pyetjen në vazhdim. CV s'duhet të jetë më e vjetër se një (1) muaj. Vërejtje: CV më e vjetër do të ju diskualifikoj!
Click or drag a file to this area to upload.
Vërejtje: CV më e vjetër do të ju diskualifikoj!
Nese s'keni perfituar grant shkruani qe nuk keni perfituar grant.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Nëse nuk keni ndjekur trajnim atëherë vetëm shkruaj që s’keni trajnime dhe përshkruaj në detaje cfarë aftësi aktualisht mund të ju ndihmojnë që me sukses të realizoni iden e biznesit tuaj? (psh. profesionale / zanat, aftësi pune me kompjuter, aftësi për zhvillim të produktit, aftësi për ofrim të ndonjë shërbimit, aftësi të komunikimit, aftësi të shitjes).
Click or drag a file to this area to upload.
Opcionale.

Seksioni#2: Motivimi

Në këtë seksion duhet te përshkruani sa më mirë arsyet dhe motivimin tuaj për programin në veçanti dhe për dëshirën tuaj për t'u bërë ndërmarrëse në përgjithësi. Poashtu, përshkruani nëse keni pasur ndonjë përvojë paraprake si ndërmarresë apo të ngjashme.

Seksioni#3: Ideja juaj e biznesit

Në këtë seksion, përshkruani sa më mirë idenë e biznesit që planifikoni të filloni. Përgjigjuni dhe elaboroni në pyetjet në vijim sa më qartë. Kjo pjesë e aplikacionit është pjesa më e rëndësishme dhe merr numrin më të madh të pikëve.
Ju lutem, përshkruani sa më detajisht sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e aplikacionit.
Ju lutem, përshkruani sa më detajisht sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e aplikacionit.
Ju lutem, përshkruani sa më detajisht sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e aplikacionit.
Ju lutem, përshkruani sa më detajisht sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e aplikacionit.
Ju lutem, përshkruani sa më detajisht sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e aplikacionit.
Ju lutem jeni sa me realist në lidhje me deklarimin e numrit të punëtorëve që planifikoni të punësoni.

Seksioni#4: Financimi dhe Regjistrimi i biznesit

Në këtë seksion, përshkruani sa më mirë nevojat e juaja financiare për të filluar biznesin. 10% e bashkë-investimit nënkupton se nëse kërkoni 1500Euro nga programi duhet të keni në dispozicion 150Eur, nëse kërkoni 2000 Eur duhet të keni 200Euro dhe nëse kërkoni 4000Euro duhet të keni 400 Euro. Ju njoftojmë se, në rast se vendosni të bashkë-investoni më shumë se 10% atëherë do të fitoni më shumë pikë në vlerësim.
Shkruani vetë m vlerën në numra.
Vërejtje: Bashk-investimi deri 10% është kriter për të konkurruar për grant.
Vërejtje: Regjistrimi i biznesit është kriter për të konkurruar për grant. Nëse deklaroheni se nuk do të mund të regjistroni biznesin, aplikacioni i juaj do të konsiderohet vetëm për pjesëmarrje në trajnimin e ndërmarrësisë.