Në përgjigje të shpërthimit të COVID-19, Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) ka siguruar qasje falas në disa prej standardeve të tij kryesore që mbështesin menaxhimin e vazhdueshmërisë së biznesit, aftësinë e tij dhe menaxhimin e rreziqeve.

Standardet janë në dispozicion në format vetëm për lexim, dhe lidhjet mund t’i gjeni këtu:

ISO 31000: 2018 Menaxhimi i rrezikut – Udhëzime

ISO 22301: 2019 Siguria dhe qëndrueshmëria – Sistemet e menaxhimit të vazhdimësisë së biznesit – Kërkesat

ISO 22395: 2018 Siguria dhe qëndrueshmëria – elasticiteti i komunitetit – Udhëzime për mbështetjen e personave të cenueshëm në raste urgjente

ISO 22320: 2018 Siguria dhe qëndrueshmëria – Menaxhimi i urgjencës – Udhëzime për menaxhimin e incidenteve

ISO 22316: 2017 Siguria dhe qëndrueshmëria – Rezistenca organizative – Parimet dhe atributet